Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Sámegiella Sámegiella

[Logo: Fylkestinget i Nord-Trøndelag]
Du er her:  Skip Navigation LinksSteinkjer VGS > Samisk

Sámegiella

Stientjen jåarhkeskuvle lea Stientjen tjïeltesne Noerhte-Trøøndelaagesne. Skuvlesne medtie 1100 learohkh jïh 240 barkijh. Tjaktjen 2011 raajan learohkh jïh barkijh gøøktine goevtesinie joekedamme, Guldbergaunet jïh Egge. Tjaktjen 2011 raejeste abpe skuvle seamma sijjesne Guldbergaunesne.
Skuvle 10 øøhpehtimmieprogrammh faalehte ållesth 12 øøhpehtimmieprogrammijste, dovne åvtelhlohkemeøøhpehtimmie-programmh jïh barkoefaageles øøhpehtimmieprogrammh:

Åvtelhlohkeme øøhpehtimmieprogramme
Gaarsjelimmiefaage

Studiespesialiseringe
- Programmesuerkie realfaagese
- Programmesuerkie gielese, siebriedahkefaagese jïh øøkonomijese
- Programmesuerkie vytnjesjimmiefaagese

Barkoefaageles øøhpehtimmieprogrammh
Healsoe- jïh sosijalefaage
Restaurante-jïh beapmoefaage
Hoksehtimmie jïh vuelkeme
Designe jïh vytnesjimmie
Elektro
Teknihke- jïh industrijelle dorjemasse
Bigkeme-jïh tseegkeldahketeknihke
Meedija jïh kommunikasjovne

Studiespesialiserende øøhpehtimmieprogramme lea støøremes. Daate programme medtie aktem gåalmahtassem dejstie learohkijste utnehte.
Stientjen jåarhkeskuvle aaj diedtem åtna geerveøøhpehtæmman jïh kuvsjide Stientjen vierhtiejarngen tjïrrh. Lissine giehtelibie roestegåetieøøhpehtimmine laavenjostosne Fylhkenålmine Hordalaantesne, Kriminalehoksine regijovne noerhte jïh Verdalen Fengsel’inie.
Ektine Hadselen jåarhkeskuvline Nordlaantesne laavenjostebe akten teknihkeles faageskuvlefaalenassen bïjre gusnie inhtse maahta elkraftine åahpanidh.
Mijjen nedtesæjrojne bïevnesh gaavnh mijjen faalenassi bïjre, guktie skuvle øørnedamme, gieh skuvlesne berkieh jïh ånnetji diedtesuerkiej bïjre. Datne sïjhth aaj bievnesh dov reaktaj jïh diedti bïjre gaavnedh mah  datne goh learohke åtnah, learohkeraerien darjoen bïjre jïh jïjnje vielie.

Dastegh vielie bïevnesh daarpesjh maahtah skuvline govlehtalledh e-påastine jallh tellefovnine.

Steinkjer videregående skole Besøksadresse: Elvenget 10, 7716 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2112, Sørsileiret, 7708 Steinkjer
Tlf: 74 11 45 00 E-post: steinkjer.vgs@ntfk.no